Kontraindikationer metoprolol

Innan du medicineras med metoprolol är bör du veta att det finns olika situationer som gör att risken att du får biverkningar är större än normalt. När du läser detta så få du bättre förståelse för när du skall undvika att ta metoprolol över huvudtaget och du slipper att drabbas av obehagliga överraskningar. Du kan känna dig tryggare med att ta ditt läkemedel när du veta att det inte finns några hinder för dig att ta metoprolol.

En kontraindikation är en situation, faktor eller tillstånd som du befinner dig i som ökar din risk att inta ett särskilt läkemedel. Det finns två olika huvudtyper av kontraindikationer, absolut och relativ. En absolut kontraindikation innebär att det är direkt livsfarigt för dig att ta läkemedlet. En relativ kontraindikation innebär att du i vissa fall kan ta läkemedlet men att din risk för vissa biverkningar kan öka.

Särskilda fall när du ska undvika metoprolol

Du ska inte mediciners med metoprolol när

 • Du är överkänslig mot metoprololsuccinat eller andra betablockerare
 • Om du lider av AV-block II eller III
 • Du har obehandlad hjärtsvikt (hypotension, hypoperfusion eller lungödem)
 • Du lider av sinusbradykardi (din hjärtfrekvens är lägre än 50 slag per minut)
 • Du lider av sick sinus syndorm
 • Du har drabbats av kardiogen chock
 • Du har allvarliga störningar i din perifera arteriella cirkulation
 • Du lider av hypotension (onormalt lågt blod tryck)
 • Du lider av metabolisk acidos (rubbning av din syra-bas-balans)
 • Du lider av allvarlig bronkialastma
 • Du lider av kronisk obstruktiv sjukdom
 • Du samtigigt medicineras med en MAO-hämmare

Din doktor tar alltig ett individuellt beslut för om du ska medicineras med metoprolol. Det är viktigt att din läkare har en klar bild över ditt tillstånd och dina eventuella sjukdomar för att kunna ta bästa beslutet just för dig. Olika tillverkare av läkemedel med metoprolol publicerar egna listor på fall när just deras variant läkemedlet skall undvikas. Din läkare tar hänsyn både till din situation och till det aktuella specifika läkemedlet.

Du ska vara försiktig i dessa fall

Om du lider av några av tillstånden i listan nedan är det viktigt att du talar med din läkare innan du tar metoprolol. Din läkare kan av göra vad du ska göra och eventuellt ha dig under extra observation din säkerhet.

 • Du är överkänslig mot vissa hjälpämnen som kan ingå dina tabletter
 • Du lider av astma
 • Du lider av trånga luftrör
 • Du lider av prinzmetals angina (variantangina eller spasmangina)
 • Du lider av en mycket nedsatt njurfunktion
 • Du lider av fönstertittarsjuka

Metoprolol vid graviditet och amning

Erfarenheten av personer som har medicinerats med metoprolol under sin graviditet är liten. Därför ska du alltid rådfråga din läkare innan du tar metoprolol när du är gravid. Det samma gäller om du ammar ditt nyfödda barn.

Normalt sätt så kan du endast ges metoprolol unders mycket speciella fall om du är gravid eller ammar. Betablockerar, så som metoprolol, kan i vissa fall ge upphov till bradykardi hos ditt ofödda barn.

Om det har bedömts speciellt för dig att du ska medicineras med metoprolol under din graviditet är viktigt att du gradvis slutar ta dina tabletter 2 till 3 dygn innan din beräknade förlossning. Tala alltid med din läkare om hur du ska göra innan du slutar ta ditt läkemedel.

Om du tar andra läkemedel än metoprolol

Du ska vara extra försiktig med att använda metoprolol om du behandlas med vissa andra typer av läkemedel. När du tar flera olika läkemedel uppstår alltid en risk att de påverkar varandra på ett negativt sätt och du kan drabbas av oönskade effekter.

Var till exempel extra försiktig om du:

 • Tar andra betablockerande mediciner (till exempel vissa ögondroppar)
 • Medicineras med en MAO-hämmare
 • Medicineras med kalciumkanalblockerare av typen diltiazem ,verapamil eller antiarytmika
 • Använder andra blodtryckssänkande läkemedel
 • Behandlas med noradrenalin eller adrenalin
 • Medicineras med alfametyldopa, reserpin, guanfacin klonidin eller hjärtglukosider
 • Behandlas med läkemedel med indometacin

Är du osäker ska du alltid fråga din läkare eller personal på apoteket. De har alltid de senaste uppgifterna om vilka läkmedel som du ska undvika att kombinera.

Du läser du mer om de biverkningar av metoprolol som du kan drabbas av.