Funktion

När du läser den här sidan ökar du din förståelse för hur din kropp påverkas av metoprolol. Du för insikt i hur och varför läkmedlet fungerar för dig. Metoprolol grupperas under en grupp läkemedel som kallas för betablockerar. När du får en djupare förståelse för funktionen och hur din kropp påverkas så undviker du att känna dig osäker på vad som händer med dig och din kropp. Istället får du lära dig och inhämta kunskap om hur betablockerar som metoprolol samverkar med din kropp och förebygger och minskar risken för din sjukdom. Du kommer också att få förståelse för varför du ska undvika att ta metoprolol under vissa speciella omständigheter.

Metoprolol sortera under en grupp läkemedel vilka fram för allt används för att medicinera och behandla sjukdomar relaterade till ditt hjärt- och kärlsystem. Det kan i vissa fall också ha en bra effekt på vissa andra typer av sjukdomar.

Exempel på fler betablockerande mediciner i Sverige är Atenolol, Bisoprolol och Emconcor.

Hur dina stresshormon påverkas och du mår bättre

Många viktiga funktioner i din kropp styrs av speciella hormoner. Två av dessa viktiga hormoner är adrenalin och noradrenalin. Din kropp utsöndrar dessa hormoner när du utsätts för fysisk och psykisk stress. Dessa hormoner signalerar till din kropp att den ska sätta sig i hög beredskap vilket bland annat leder till att ditt blodtryck höjs.

Adrenalin och noradrenalin fungerar genom att det finns så kallade betareceptorer i din kropps blodkärl och hjärta som tar emot deras signaler. När dessa betareceptorer tar emot en signal från adrenalin och noradrenalin så är den en signal att reglera upp ditt blodtryck. En betablockerar som metoprolol blockerar helt enkelt signalen att nå fram till dina betareceptorer. När dina stresshormoner blockeras minskar deras inverkan och ditt hjärta kommer att slå långsammare. När ditt hjärta arbetar långsammare behöver det mindre syre och blir mindre ansträngt. Effekten av ett långsamt arbetande hjärta blir också att ditt blod tryck sänks, vilket gör att du har en minskad risk för bland annat hjärtinfarkt och kärlkramp.

Metoprolol påverkar främst de betareceptorer som finns i ditt hjärta. Andra betareceptorer påverkas mindre. Metoprolol kallas därför en selektiv betablockerare. Detta kan jämföras med andra betablockerande läkemedel som påverkar alla delar av din kropp.

Du kan medicineras med metoprolol även om du inte har problem med ditt hjärta

Hjärt- och kärl relaterade sjukdomar är de absolut vanligaste sjukdomarna som behandlas med metoprolol. Du kan dock få metoprolol utskrivet av din läkare även vid andra sjukdomar. Till exempel kan du behandlas med metoprolol om du har drabbats av svår migrän. En annan sjukdom där du kan få metoprolol tillsammans med andra mediciner är om du har drabbats av giftstruma. I mer ovanliga fall kan du även få läkemedlet om du lider av vissa specifika ångestrelaterade sjukdomar.

Du kan få andra effekter av metoprolol än de avsedda

Metoprolol ger liksom nästan alla läkemedel olika typer av biverkningar på din kropp som de är viktigt att du är uppmärksam på. Då läkemedlet delvis ändrar din kropps naturliga funktion av de viktiga stresshormonerna adrenalin och noradrenalin kan vissa andra oönskade effekter uppstå. Betablockerande preparat såsom metoprolol kan ge en rad olika biverkningar till exempel: svimningar, yrsel, lågt blodtryck, kalla händer och fötter, försämrad andning, depression och trötthet. Här läser du mer om biverkningar av metoprolol biverkningar.

Hur du ökar din känsla av trygghet

När du har rätt kunskap är det lättare för dig att göra ett aktivt och bra val. Så här gör du för att du ska känna dig tryggare med hur metoprolol påverkar din kropp och vilka risker som du utsätts för:

  1. Fundera över vad du just har läst och vad du vill veta mer om.
  2. Du läser vidare om biverkningar av metoprolol här.